تعبیر خواب واژن

تعبیر خواب واژن

. تعبیر خواب واژن زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند. شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد.

تعبیر خواب واژن از نظر معبران باستانی

به عقیده معبران باستانی، دیدن حالت‌های مختلفی از واژن در خواب می‌تواند تعابیر متفاوتی نیز داشته باشد. در ادامه تعبیر واژن را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم.

معنی خواب واژن از نظر محمد بن سیرین

اگر مردی در خواب ببیند که همانند زنان واژن دارد؛ به این معنی است که او در زندگی واقعی رسوا و خوار می‌شود.

معنی خواب واژن از نظر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) از معبران باستانی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که از واژن او مروارید و گوهر خارج می‌گردد، به این معنی است او فرزندی را به دنیا می‌آورد که عالم و پارسا است.

معنی خواب واژن از نظر ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی از معبران باستانی بر این عقیده است که اگر زنی در خواب ببیند که واژن او از جنس آهن و یا مس است، به این معنی است که او از مردهای زندگی‌اش ناامید خواهد شد.

اگر مردی در خواب ببیند که واژن زن او در پشتش قرار دارد، به این معنی است که آن مرد اهل لواط است. واژن بریده در خواب نیز به معنای شکست در برابر دشمن تعبیر می‌شود.

معنی خواب واژن از نظر جابر مغربی

جابر مغربی از معبران باستانی است که برای خروج موجودات و چیزهای مختلف از واژن، تعابیر متفاوتی را ارائه کرده است که در ادامه به آن‌ها اشاره کرده‌ایم :

 • بیرون آمدن ماهی از واژن : دختر دار شدن
 • موش : داشتن فرزند دختر نااهل و بد کردار
 • گربه : به دنیا آوردن فرزندی دزد
 • مار و یا عقرب : دشمنی دیدن از فرزند
 • نان : مفلس و بی چیز شدن
 • کنجد : محبت شوهر
 • آب شفاف و زلال : به دنیا آوردن فرزند صالح
 • دیو : معلم شدن فرزند
 • آب تیره : فرزند نابکار و نا اهل

در موارد دیگر نیز جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که از واژن او خون می‌آید، به این معناست که در طول زمان قاعدگی با همسرش نزدیکی می‌کند.

چنانچه زنی در خواب ببیند که به جای واژن و آلت تناسلی زنانه، دارای آلت تناسلی مردانه است، در دو حالت می‌توان خواب او را تعبیر کرد.

 • حالت اول در صورتی که زن باردار باشد، او صاحب یک فرزند پسر خواهد شد.
 • تعبیر این خواب در حالت دوم اگر زن باردار نباشد، به این معنی است که ثروت او زیاد خواهد شد.

معنی‌خواب واژن از نظر حضرت دانیال

دانیال نبی می‌گوید، اگر زنی در خواب ببیند که از واژن او آتش خارج می‌گردد، به این معنی است که او صاحب فرزند جهانگیری می‌شود.

در صورتی که فرد در خواب ببیند که شخص دیگری واژن او را می‌بیند؛ به این معنی است که از سوی آن شخص به بیننده خواب منفعت و سود می‌رسد.

اگر فردی در خواب ببیند که واژن او پر از مو شده است، به این معناست که او از جهت فرزندان خود ناراحت و اندوهگین می‌گردد. دیدن واژن ورم کرده در خواب نیز به معنای به دست آوردن مال و ثروت است.

تعبیر خواب واژن از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب واژن ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد، در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند.

تعبیر خواب واژن به روش تونی کریسپ

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده است، واژن و آلت تناسلی زنانه مرتبط با غرایز است. البته در تعبیری دیگر می‌توان گفت که خواب واژن به فرآیندهای وجود زنانه همچون توانایی زایش و … نیز اشاره دارد. آلت تناسلی می‌تواند در خواب یک زن نشان دهنده ترس‌های بیننده خواب از بچه دار شدن و زایش نیز باشد.

به طور کلی دیدن واژن در خواب نمادی از احساس هم ذات پنداری، ارتباط با سایر زنان، موجودات مونث و … می‌باشد.

تعبیر خواب واژن خونی

دیدن واژن خونی در خواب اشاره به رابطه جنسی و میزان صمیمیت با شریک جنسی دارد. ممکن است فردی که واژن خود را در خواب خونی می‌بیند از جزئیات منفی یک رابطه جنسی هراس داشته باشد.

البته ممکن است بیننده خواب در گذشته نیز تجربه خوبی از رابطه جنسی نداشته باشد و یا از رابطه خود آسیب دیده باشد و این خواب بیانگر احساسات باقی مانده از آن را نشان دهد.

خوردن واژن زن

اگر مردی در خواب ببیند که واژن زنی را می‌خورد به این معناست که در نزد دیگران عزیز می‌شود و اگر زنی در خواب ببیند که مردی واژن او را می‌خورد، به این معناست که او به مال و ثروت خواهد رسید.

تعبیر خواب واژن بزرگ

واژن بزرگ در خواب نشان دهنده شرایط آسان و تکراری در زندگی و برعکس واژن کوچک در خواب نشان دهنده شرایط دشوار و نادر است.

در تعابیری دیگر واژن بزرگ در خواب نشان دهنده میل جنسی و نگرانی‌های بیننده خواب در رابطه جنسی می‌باشد.

تعبیر خواب واژن زیبا

دیدن واژن زیبا در خواب به معنای داشتن نیاز به یک اتفاق تازه در زندگی است. در حالت برعکس واژن زشت در خواب به معنای این است که بیننده خواب دارای چیزی در زندگی است، که داشتن آن از نظر دیگران مطلوب نمی‌باشد.

در تعابیری دیگر واژن زیبا در خواب به این معنی است که بیننده خواب از اندام جنسی خود راضی است. میزان زیبایی واژن با میزان پذیرش فرد در ارتباط می‌باشد.

تعبیر خواب دیدن واژن زن توسط مرد

اگر مردی، واژن و آلت تناسلی زنانه را در خواب ببیند به این معنی است که او تمایل زیادی برای ازدواج و تشکیل زندگی دارد. در تعبیر دیگری دیدن واژن در خواب مردان، به معنای عدم رضایت از شریک جنسی نیز می‌باشد.

تعبیر خواب دیدن واژن خود

اگر زنی واژن خود را در خواب ببیند، به این معناست که او از آنچه که هست رضایت دارد. معمولا افرادی که واژن خود را در خواب می‌بینند؛ از رابطه جنسی خود با شریک جنسی و همسرشان هم راضی هستند.

در تعبیری دیگر دیدن واژن خود در خواب، نشان دهنده غریزه مادری و ماهیت فرد بیننده خواب، برای پرورش فرزند نیز می‌باشد. به عنوان مثال اگر فردی فرزند نداشته باشد و خواب واژن خود را ببیند، به این معنی می‌باشد که او آمادگی لازم برای بچه دار شدن را دارد.

واژن با شکل عجیب و غریب

واژن با شکل عجیب و غریب در خواب نیز نشان دهنده تغییرات در رابطه عاطفی فرد می‌باشد؛ به این معنی که ممکن است بیننده خواب با فرد دیگری وارد رابطه شود و یا با شریک جنسی خود سازگاری بیشتری داشته باشد.

در تعبیری دیگر اگر فردی که ازدواج کرده است، در خواب خود واژن با شکل عجیب و غریب ببیند، به این معنا است که او ممکن است به شریک جنسی خود خیانت کند و یا در مورد مسائل جنسی با همسر خود به مشکل بخورد.

حشره در واژن

تعبیر خواب حشره در واژن، نشان دهنده افکار منفی، اضطراب آور و بدبینانه است. فرد بیننده خواب باید افکار مزاحم را از خود دور کند و آن‌ها را بیرون بریزد.

اگر فرد در خواب خود ببیند که حشرات واژن او را نیش می‌زنند، به این معنی است که او در واقعیت یک چیز مهمی را از دست می‌دهد.

پاسخ دهید