دستگاه تناسلی زنان

دستگاه تناسلی زنان

. دستگاه تناسلی زنان ارگانی با اجزای مختلف است که هر قسمت آن وظیفه انجام کار به خصوصی را برعهده دارد. به طور کلی قسمت‌های مختلف دستگاه تناسلی زنان به دو بخش داخلی و بیرونی تقسیم می‌شود. تخمک گذاری، رشد تخمک بارور شده، فرایند قاعدگی و بارداری همگی از جمله مواردی هستند که به بخش […]