انواع فوبیا

انواع فوبیا

. انواع فوبیا یا ترس ها به موضوعات مختلف ممکن است ایجاد شود. فوبیا اصطلاح تخصصی روانشناسی است که به هرگونه ترس شدید و غیرمنطقی گفته می‌شود. این ترس با تهدید موجود در واقعیت تناسبی ندارد و به عبارتی اغراق‌آمیز است. مواجه شدن با آنچه که فرد نسبت به آن فوبیا دارد علائم روانشناختی و […]