بایدها و نبایدها برای حفظ رابطه عاطفی

بایدها و نبایدها برای حفظ رابطه عاطفی

. روزهای اول آشنایی نیز، با توجه به اینکه طرفین جنبه‌های ناشناخته بسیاری برای یکدیگر دارند، توجه بسیاری به هم نشان می‌دهند. باگذشت زمان اگرچه این ناشناخته بودن، جای خودش را به یک شناخت عمیق خواهد داد، اما باید همواره مراقب باشیم تا این شناخت عمیق منجر به این نشود که تبدیل به یک شخص […]