نیازهای سالمندان

نیازهای سالمندان

. شناختن نیازهای سالمندان اهمیت بسیاری دارد. سالمندان در دوره سنی قرار دارند که بیش از هر زمان دیگر به دریافت کمک و توجه از سوی دیگران نیاز دارند. این در حالی است که بسیاری از ما نیازهای سالمندان را نمی‌شناسیم. همین موضوع می‌تواند خطر بیماری‌های روحی و جسمی را برای آن‌ها افزایش بدهد. دریافت […]