احترام نذاشتن سومین عامل طلاق

احترام نذاشتن سومین عامل طلاق

. نیاز به دریافت احترام یکی از نیازهای بنیادین در درون هر انسانی است که تهدید شدن یا برآورده نشدن آن، آسیب‌های زیادی را به بار می‌آورد. از جمله مهم‌ترین آسیب‌هایی که افراد در این شرایط تجربه می‌کنند، می‌توان به تخریب اعتمادبه‌نفس در حوزه شخصی و فاصله عاطفی در روابط بین فردی اشاره کرد. رئیس […]