خود ارضایی در کودکان

خود ارضایی در کودکان

. خود ارضایی در کودکان یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های بسیار مهم برای والدین است. آن‌ها اغلب در مواجهه با این موضوع بسیار نگران می‌شوند و سوالات زیادی برایشان به وجود می‌آید. برای مثال ممکن است با خود فکر کنید چرا کودک پاک و معصوم من باید به این زودی با مسائل جنسی درگیر شود […]