تماس با من

[section_title aign=”center” text=”من در شبکه های اجتماعی”]

[social_icon first_icon=”yes” type=”facebook” url=”#”][social_icon type=”twitter” url=”#”][social_icon type=”linkedin” url=”#”][social_icon type=”google-plus” url=”#”][social_icon type=”pinterest” url=”#”][social_icon type=”instagram” url=”#”][social_icon type=”vine” url=”#”]

[section_title aign=”center” text=”راه های تماس”]
[row]
[column width=”3″ width_xs=”6″]
[fun_fact]
[icon name=”pe-7s-map-marker”]

من در تهران زندگی می کنم.

[/fun_fact]
[/column]
[column width=”3″ width_xs=”6″]
[fun_fact]

[icon name=”pe-7s-call”]

شماره تماس: 021123456789

[/fun_fact]
[/column]
[column width=”3″ width_xs=”6″]
[fun_fact]

[icon name=”pe-7s-mail”]

johndoe [at] gmail.com

[/fun_fact]
[/column]
[column width=”3″ width_xs=”6″]
[fun_fact]

[icon name=”pe-7s-check”]

فریلنسر در دسترس

[/fun_fact]
[/column]
[/row]
[section_title aign=”center” text=”یک خط برای من بنویسید”]
[contact_form to=”info@johndoe.com” subject=”Contact form message from Empathy”]